Přepnout na zobrazení se styly

seznam povídek

Abecední seznam lidských charakterových vlastností


Seznam lidských vlastností

500 vlastností a-ž
i

Tento seznam vznikl jako okamžitý nápad, jako hříčka se slovní zásobou, při jednom rozhovoru s kamarádem. Nedělá si ambice být úplným výčtem, ani jaksi přesným a strukturovaným seznamem. Zkrátka jsem psal, co mě napadlo. Pokud vás napadnou další, připojte je do komentářů. Jediná podmínka: mělo by se jednat o charakterové vlastnosti člověka, popsané českými (i přejatými, nebo odbornými) slovy.

Setkal jsem se s výše zmíněným kamarádem a společně jsme seznam rozšířili z 433 na 498 vlastností. Kdo to dotáhne na těch 500? Clarett už to dotáhla. Gratuluji!

A andělský, aktivní, asertivní, arogantní, apatický, angažovaný, agresivní, asociální, antipatický, akurátní
B bodrý, bedlivý,bdělý,básnivý, bláznivý, brutální,blouznivý, blazeovaný, bezuzdný, bouřlivý, bezstarostný, bázlivý, blahosklonný, bystrý, bohémský, břitký, byrokratický, bojácný
C citový, cílevědomý ,citlivý, ctižádostivý, cynický, ctnostný
Č čestný, čistý, čiperný, čilý,čistotný, činorodý
D důvěřivý,dobrotivý,dobrosrdečný,dávající, duchovní, depresivní, dotěrný, divoký, dobromyslný, domýšlivý, dravý, drsný, drzý, důkladný, důvěryhodný, důvtipný, džentlmenský, duchaplný, darmožrout, dětinský, důmyslný
E energický,elegantní,emancipovaný, egoistický, emotivní, exhibicionistický, extrovertní, emotivní, egocentrický
F fantazijní,famózní, frustrovaný, fanatický, farizejský, flegmatický, frigidní, fintivý, fetišistický, furiantský, fanfarónský, falešný
G grandiózní, gurmánský, geniální
H harmonický,hezký,hodný,hrdý,hodnověrný, houževnatý,hravý, hašteřivý, hedonistický, hloubavý, hněvivý, hanebný, hovorný, hrubý, hrdý, humanistický, hysterický, humorný, hnidopich
CH chytrý,charakterní, chlubivý, chladný, chamtivý, charizmatický, choulostivý, chtivý, chápavý, chytlavý, cholerický
I inspirativní,intuitivní,invenční,introspektivní, impulzivní, infantilní, instinktivní, intelektuální, inspirativní, iracionální, ironický
J jemný, jasnozřivý, jistý, jasnovidný, jednoduchý, jízlivý, ješitný
K klidný, kreativní, kouzelný, komunikativní, krvežíznivý, krutý, kamarádský, korektní, kolísavý, kolegiální, konzervativní, konstruktivní, konformní, konvenční, korektní, křečovitý, kultivovaný, kategorický, koketní, krátkozraký, kajícný
L laskavý, líbezný, láskyplný, lidumilný, lidský, loajální, labilní,lakomý, lekavý, letargický, ležérní, lhostejný, licoměrný, lítostivý, logický, loudavý, lstivý, lehkomyslný, laškovný, lehkovážný
M moudrý, milý, mlčenlivý, mocný, mravný, milující, mírný, malicherný, manipulativní, marnivý, mazaný, měkký, melancholický, mlčenlivý, mluvný, metodický,milostivý,milosrdný,mírumilovný, mlčenlivý,moudrý,mstivý, materialistický, mravný, mužný, mateřský, málomluvný, maniodepresivní, morbidní, marnotratný, malomyslný, mocichtivý
N nadaný,nezištný,něžný, nadšený, nadutý, nabubřelý, nábožný, naivní, náladový, narcistický, násilný,náruživý, nedbalý,neangažovaný,nedisciplinovaný,nedůvěřivý,neformální, nekonvenční,nestabilní, nejapný, nejistý, nemilosrdný, nenucený, neobratný, neohrožený, nenasytný,neokázalý, neomalený, nepevný,nesystematický, nepoddajný, nevychovaný, netolerantní, nepraktický, nerozhodný, nepříčetný, nepřizpůsobivý, neurotický, netaktní, nerozhodný, nesamostatný, nejistý,nesmělý, nesnášenlivý, nestoudný, nelogický, nesoustředěný, nespolehlivý, nespoutaný,nestřídmý, netečný, netrpělivý, neupřímný, neurotický, neústupný,nevázaný, nevšímavý, nevypočitatelný, nezávislý, nezdolný, nezkrotný, notorický, nudný, nicotný, nekorektní, nonšalantní, nepředvídatelný, nervózní, nespolečenský, namyšlený, nedůtklivý, nedůvěryhodný, nečestný, nervní, neoblomný
O obětavý, ochotný, opatrný,opravdový,ostýchavý, odvážný, ohleduplný, originální, otevřený,obezřetný, objektivní, obratný, obsesivní, oddaný,odevzdaný, odhodlaný, odmítavý, odolný, otrocký, oduševnělý, ochotný,okázalý, operativní,opatrný,opovržlivý,ostražitý, ostrovtipný,obezřetný,otevřený,otrlý,otupělý, ovlivnitelný,ochranitelský, odtažitý, okázalý
P pracovitý, pilný,pozorný,poctivý,pečlivý, plachý,půvabný, přičinlivý, pružný, paranoidní, podlý, povýšený, podrážděný,panovačný, pasivní, pečlivý, pedantní, perfekcionistický, perverzní, pesimistický,plodný,plačtivý, plachý, počestný, poddajný, podezíravý,podlézavý,podnikavý,poetický,pohotový, pohodlný,pohrdlivý,pokrokový pomalý, pomatený,přizpůsobivý,pomstychtivý, poníženecký, popichovačný, popudlivý,pořádkumilovný, pokrokový,povolný, povrchní, pozér,pozorný, poživačný,pracovitý,přítulný, předvídatelný, přátelský,pragmatický, praktický,pravdomluvný, precizní,prospěchář, provokatér,prozíravý, prozřetelný,průbojný, přecitlivělý,předpojatý, předvídavý, přejný, přemýšlivý,přesný, přesvědčivý, příkrý, přičinlivý, přísný,přístupný, přívětivý,přízemní, přizpůsobivý,pudový, puritánský, pyšný,pilný,přejícný, pokorný, pokojný, potměšilý, paličatý, pompézní, povýšenecký, poddajný, potřeštěný
R rychlý,rozumný,rozhodný,rozvážný,realistický ,roztomilý, rozšafný, racionální, radikální,razantní,rázný, reaktivní, receptivní,rezistentní, rigidní,rozpustilý,rozkolísaný,rozporuplný, rozptýlený,rozštěpený, roztržitý,rozvážný, roztříštěný, rozmazlený, radostný
Ř řádný, řečný
S skromný,soucitný,spravedlivý,snášenlivý,soustředěný, sebevědomý,samostatný,starostlivý, sdílný, solidární, systematický, staromódní,sadistický, samolibý,sarkastický, sdílný,solidární,sebekritický, sentimentální, senzitivní, sexistický, skeptický,skleslý, sklíčený, skoupý,slaboduchý,sociopatický,slávychtivý, směšný, smířlivý,snobský,souputnický, solidní, soutěživý,sportovní, srdnatý,statický, stereotypní, strojený, střízlivý, stydlivý, svárlivý, svědomitý, svéhlavý, světácký, svévolný,svéhlavý, sveřepý, svobodomyslný, sukničkářský, společenský, sangvinistický
Š šetrný,šikovný, štědrý, šlechetný, šílený, šarmantní, švihácký, šaškovský, štvavý
T trpělivý,tichý,tvořivý, tajemný, těšící, tolerantní, taktický, taktní, talentovaný, teatrální, těkavý,temperamentní, těžkopádný, titánský, toporný, trucovitý, tvrdošíjný, trudomyslný, troufalý, tajuplný
U ušlechtilý, upřímný,uctivý,ukázněný,učenlivý, uklidňující, uhlazený, uhýbavý,umíněný, upřený, urputný, ustaraný, uvážlivý, uvědomělý, uvolněný, uznalý,upjatý, udatný, urážlivý, uspěchaný, uzavřený
Ú úskočný, ústupný, útlocitný, útočný, úzkostný, útočný, úderný
V vytrvalý,velkorysý,veselý,vitální,vtipný,vážný,vůdčí,věrný, vyrovnaný, vnímavý, vynalézavý, vztahovačný, váhavý, vášnivý, věcný, volnomyšlenkářský, vrtošivý, všestranný, všetečný, všímavý, vyhýbavý, výbojný,výkonný, výmluvný, vyspělý,vzdorovitý, vznešený, vzpurný, variabilní
Z zodpovědný, zkušený,zralý, zdravý,zářící, zvídavý, zanícený, zapomnětlivý, zádumčivý, zákeřný, zakřiknutý, zakomplexovaný, zamyšlený, zarmoucený, zarputilý, zásadový, zasmušilý, zatvrzelý, závistivý, zbrklý, zdrženlivý, zručný, zvědavý, zvrácený, zženštilý, zmužilý, zaujatý, záludný, znalý, ziskuchtivý, zapšklý, zranitelný, zmatkářský
Ž žoviální, žárlivý, žertovný, žalostivý, živý, žravý

Počet návštěvníků: